تسهیل-لایحه-مودیان

آئین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان برای اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی

هيأت وزيران به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (*سازمان امور مالیاتی کشور*) و به استناد ماده 8 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان برای اجرای قانون سامانه مؤدیان و  پایانه‌های فروشگاهی (در ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آمده است)، آيين‌‌نامه اجرايي ماده ذکر شده را به شرح زير تصويب كرد:

فصل اول: تعریف ها

ماده 1 در اين آيين‌ نامه، اصطلاحات زير در معاني و مفهوم مشروح ذیل به كار مي ‌روند:

منظور از قانون: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛

منظور از قانون تسهیل: قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛

منظور از سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور است ؛

منظور از سامانه مؤدیان : موضوع بند (پ) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛

منظور از دوره مالیاتی : موضوع بند (خ) ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400؛

منظور از اعتبار مالیاتی : موضوع بند (د) ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400؛

منظور از اعتبار مالیاتی قابل قبول : اعتبار مالیاتی که با رعایت سایر مقررات قابل کسر، تهاتر یا استرداد باشد.

منظور از صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 : صورتحساب های الکترونیکی نوع اول و دوم موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی ابلاغی توسط سازمان

فصل دوم : مودیان معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و نوع 2 و نحوه محاسبه فروش سالانه

ماده 2- سازمان می‌تواند تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل را که میزان فروش سالانه آن ها کمتر از حد نصاب موضوع ماده 14 مکرر قانون و تبصره 1 آن است از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 معاف نماید.

تبصره: این گونه مودیان می‌توانند تا قبل از شروع هر دوره با اعلام عدم تمایل به استفاده از این معافیت از طریق کارپوشه از شمول معافیت این آیین نامه خارج شوند.

ماده3: در صورتی که میزان فروش خالص کالا و خدمات هر مودی شخص حقیقی طی سال از نصاب مقرر در ماده 14 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره 1 آن عبور نماید، مودی مذکور از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 حسب مورد است. به طور مثال چنانچه میزان فروش خالص کالا و خدمات مودی از ابتدای سال 1402 تا پایان پاییز سال 1402 به 180 میلیارد ریال برسد مودی مورد نظر از ابتدای فروردین ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 می‌باشد و به همین ترتیب چنانچه میزان فروش خالص کالا و خدمات مودی از ابتدای سال 1402 تا پایان اسفند ماه 1402 از نصاب فوق عبور نماید مودی یاد شده از ابتدای تیر ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 حسب مورد خواهد بود. بدیهی است با توجه به نصاب‌های مندرج در ماده 14 مکرر قانون و تبصره 1 آن، محاسبات هر سال بر اساس نصاب‌ مربوط به همان سال انجام خواهد شد.

تبصره: درصورتی که مودی در یک دوره ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 شود،کاهش میزان فروش خالص کالاو خدمات در دوره های بعد از نصاب مقرر در ماده 14 مکرر و تبصره 1 آن، موجب امکان بهره‌مندی از معافیت موضوع ماده مذکور نمی‌شود.

ماده 4: در صورتی که مودیان فوق در طی دوره بهره‌مندی از معافیت نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع‌1 از طریق سامانه مودیان اقدام نمایند، بارعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول و یا اعتبار مالیاتی خریدار حسب مورد قابل پذیرش خواهد بود. این حکم در خصوص صورتحساب صادره خارج از سامانه مودیان(کاغذی) حسب مشخصات اعلامی سازمان در اجرای آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و با مشخصات کامل خریدار تا پایان سال 1403 پس از حسابرسی و رسیدگی مالیاتی با رعایت مقررات نیز جاری است.

فصل سوم : تعیین اعتبار مالیاتی قابل قبول و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش

ماده 5- اعتبار مالیاتی قابل قبول مودیانی که از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 معاف هستند مادامی که نسبت به انصراف از استفاده از معافیت اقدام ننموده‌اند، بر اساس خریدهای کالا و خدمات غیر معاف هر مودی با رعایت مفاد ماده 3 قانون تسهیل، بند ب ماده 5 قانون و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله ماده 8 و تبصره های آن، نوع کسب و کار و سوابق مالیاتی مودی برای هر دوره محاسبه می‌شود.

ماده 6- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالا و خدمات هر دوره مالیاتی مودیانی که از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 معاف هستند مادامی که نسبت به انصراف از استفاده از معافیت اقدام ننموده‌اند، با اعمال ضریب صفر تا صد درصد کل فروش خالص کالا و خدمات ارائه‌شده در آن دوره مالیاتی (اعم از مشمول و معاف) به تفکیک نرخ مالیات و عوارض فروش کالا یا خدمات بر اساس اطلاعات موجود در سامانه‌ مودیان یا بدست‌آمده با توجه به موارد ذیل توسط سازمان تعیین می‌شود:

 نوع کسب و کار، سوابق مالیاتی مودی، محاسبات دوره قبل، نسبت صورتحساب‌های صادره از طریق سامانه مودیان و خارج آن، نسبت کالاها و خدمات معاف و غیر معاف خریداری شده در همان دوره یا دوره های قبل یا دوره متناظر سال قبل حسب مورد در سامانه مؤدیان، میزان استرداد، صورتحساب های اصلی، ابطالی، اصلاحی و برگشت از فروش آن دوره و دوره های قبل، صورتحساب های الکترونیکی نوع 1، 2 و 3 صادره

فصل چهارم: تسلیم اظهارنامه، پرداخت مالیات و نحوه اعتراض مودی

ماده 7- سازمان موظف است با استفاده از اطلاعات خرید و فروش های مندرج در سامانه مودیان در پایان هر دوره نسبت به تهیه اظهارنامه برای این گونه مودیان اقدام و از طریق کارپوشه در اختیار مودی قرار دهد.

ماده 8- مودی حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش هایی که صورتحساب آن ها در سامانه مودیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق کارپوشه خود درسامانه مودیان به سازمان مسترد و مالیات متعلق را پرداخت نماید. در هر صورت اعتبار صورتحساب های خرید خارج از سامانه مودیان صرفا تا پایان اسفندماه سال 1403 قابل قبول می‌باشد.

ماده 9- در صورت عدم اصلاح و یا تکمیل اظهارنامه توسط مودی ظرف مهلت مقرر در ماده 8 این آیین نامه، سازمان نسبت به محاسبه مالیات متعلق و مطالبه به صورت سیستمی یا غیر سیستمی حسب مورد از مودی می‌نماید.

تبصره1: در صورتی که اطلاعاتی موید کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیر واقعی منجر شود واصل شود، مالیات و عوارض متعلق به همراه جریمه موضوع بند ب ماده 36 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

تبصره2: جریمه تاخیر در پرداخت مالیات در هر صورت از انقضای مهلت ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400محاسبه خواهد شد.

ماده 10- اعتراض مؤدیان به مالیات بر ارزش افزوده تعیین‌شده توسط سازمان از جمله مالیات تعیین یا مطالبه شده و یا میزان اعتبار مالیاتی قابل قبول، حسب مقررات مربوط قابل رسیدگی می‌باشد.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده 11- اشخاص حقیقی(صاحبان مشاغل) مادامی که برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده اند، مشمول فصول سوم و چهارم این آیین نامه نمی‌باشند.

ماده 12- مقررات ماده 6 قانون نسبت به صورتحساب الکترونیکی نوع 1 صادره توسط مودیان معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 جاری می‌باشد.

ماده 13- خرید مصرف کنندگان نهایی از مودیانی که از معافیت موضوع این آیین نامه استفاده می‌نمایند، مشمول مقررات ماده 18 قانون نمی‌باشد.

ماده 14- اعمال جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ت) و مواد 12 و 13 موضوع بند (ث) ماده 22 قانون در رابطه با مودیانی که وجه کالا و خدمت عرضه شده خود را، از طریق  دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی دریافت نموده و نسبت به استفاده از معافیت صدور صورت حساب الکترونیکی نوع 1 و 2 اعلام انصراف در سامانه مودیان نکرده اند، موضوعیت ندارد.

ماده 15- مودیان معاف از صدور صورتحساب الکترونیک نوع 1 و 2 در صورتی که برای کل کالا و خدمات فروخته شده توسط آن‌ها صورتحساب الکترونیکی نوع 3 صادر شود، مشمول مقررات ماده 17 قانون می‌باشند.

ماده 16-مودیان معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 که برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان شده اند برای فروش کالا و خدمات غیر معاف، مکلف به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران می‌باشند.

این آیین نامه شامل پنج فصل، شانزده ماده و چهار تبصره در تاریخ……………..به تصویب هیات وزیران رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره رایگان و آنلاین تکسا